SAOBRAZNOST

Kompanija DS Market PR je dužna da isporuci robu koja je saobrazna ugovoru

Kompanija DS Market PR je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošaca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošaca, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošaca.Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a narocito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi kompanija DS Market PR

 Kompanija DS Market PR u roku saobraznosti, o svom trošku obezbedjuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slucaju neizvršenja ove obaveze, davalac saobraznosti ce zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Rok saobraznosti pocinje danom prodaje uredjaja, odnosno danom izdavanja fiskalnog racuna. Kupac gubi pravo na popravku (zamenu, povrat novca) ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašcenih lica. Prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanicka oštecenja, u kom slucaju ce proizvod biti zamenjen.

Uvoznik ili proizvođač tehnički složenih i drugih proizvoda,uz koje se obavezno izdaje garantni list, dužan je da obezbedi servisiranje proizvoda u sopstvenim ili drugim servisima sa kojima zaključuje ugovor o vršenju servisnih usluga, odnosno o njihovom održavanju ili popravci u toku garantnog roka, kao i nakon njegovog isteka;kao i da obezbedi originalne rezervne delove, priključne aparate, pribor i drugi materijal bez kojih se proizvod ne bi mogao koristititi i njima snabde proizvode i servisera u vremenu koje su predvideli kao vek trajanja proizvoda pod normalnim okolnostima i uslovima upotrebe (pet ili sedam godina)

Postupak reklamacije:

  • Potrošač izjavljjuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u našem maloprodajnom objekatu na adresi Jurija Gagarina 151A-84 Novi Beograd ili putem e-maila reklamacije(at)dsmarket.rs

U našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju. Osobe zadužene za prijem reklamacija su svi zaposleni prodavci u objektu.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj u bilo kom maloprodajnom objektu, ukoliko nije u pitanju uređaj bele tehnike koji se servisira na adresi kupca.

Nakon prijema reklamacije zaposleni radnici će u saradnji sa menadžmentom firme odlučiti da li je reklamacija osnovana i u zavisnosti od toga će je prihvatiti ili odbiti a u zakonskim rokovima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana za tehničku robu , od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada,
materijala, preuzimanja i isporuke, snosi DS Market PR, odnosno proizvođači i uvoznici čija proizvodi se prodaju.

 

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe
na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak
servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo
podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni
servis. DS Market PR će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim
servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

 

 1) DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.

To znači sledeće:
a) isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U koliko kurir ne sačeka da proverite paket zakonski rok za reklamaciju je 14 dana.

U koliko je paket koji vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku, ukoliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužni ste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.


b) ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako sto cete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa opisom problema i vašim kontaktom.

Novim zakonom o Zaštiti potrošača koji je stupio na snagu 20.12.2021. regulisano je i vansudsko poravnanje sporova. Članom 151 definisane su prava i obaveze trgovca i potrošača

Pravo na vansudsko rešavanje sporova

Član 151. Zakona o zaštiti potrošača

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Lista tela za vansudsko rešavanje sporova:

https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies